خبر نشر کتابی که همه منتظر آن بودیم: صدای اعتراض قلم: تابستان 2009 ایران

خبر نشر کتابی که همه منتظر آن بودیم:
صدای اعتراض قلم: تابستان 2009 ایران
بکوشش مهناز بدیهیان
با همکاری آزاده دواچی
این کتاب با آثاری از بسیاری از شاعران و نویسندگان داخل و خارج از ایران ، بازتابی ست از صدای اعتراض در ارتباط با خیزش >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!