نيم قرن بي خوابي

ميزبان اين قسمت ذره بين پير مردي دنيا ديده و هنرمند به نام آقاي مجيد زندي هستند که به گفته خودشان ۵۸ سال است که نخوابيده اند، اما نه تنها احساس ناراحتي نمي کنند بلکه اين بي خوابي را دليل اصلي روي آوردنشان به هنر مي دانند.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!