سقوط اسرائیل از این نقطه بر می خیزد

آمریکا بر سر یک دوراهی قرار گرفته است. از سوئی می خواهد دولتی را
نجات دهد و حفظ کند که بر پیشانی اش نشانه های یک ” دولت شکست خورده ” نقش
بسته است و از سوی دیگر می خواهند دولتی را شکست دهد که برغم محاصره
اقتصادی و منزوی شدن موقعیت خود را در منطقه عربی حفظ کرده است. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!