توضیحاتی در رد ایرادات آقای نصری علیه طرح رضا پهلوی

خلاصه: بررسی حقوقی ایراداتی که آقای رضا نصری مصرانه در
مخالفت با طرح شکایت از جمهوری اسلامی به شورای امنیت و به هدف ارجاع
پرونده به دیوان کیفری بین المللی در مقاله هایشان بدان پرداخته، فارغ از
انگیزه ایشان حاوی پیش فرض های نادرستی است که حاصلی جز نتیجه گیری اشتباه
ندارد و متاسفانه در جهت  منصرف  کردن ایرانیان از مشارکت در این طرح ملی و
فرا حزبی است.

اتهام  جنایت علیه بشریت که در این دادخواست گنجانده شده با توجه به تصویب قطعنامه اخیر مجمع عمومی با
آرای بی‌سابقه که در آن نگرانی عمیق اعضای مجمع از نقض جدی، مستمر و تکرار
شونده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ابراز گردیده  یقینا وارد و قابل طرح
است، مخصوصا با وجود مستندات فراوان  از ارتکاب جرایمی شایع و نظام‌مند
مخصوصا از…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!