اعدام سكينه آشتياني با چوبه دار يا سنگسار؟

 

چون ما امکانات رجم را نداشتيم، موضوع را به آيت‌الله هاشمي شاهرودي ـ رييس وقت قوه قضاييه ـ ارسال کردم

مفاسد اقتصادي و مفاسدي از اين قبيل اين‌طور نيست که صرفا در اثر مسامحه
چند مسئول به وجود بيايد، بلکه اگر ريشه‌يابي کنيد متوجه عوامل خارجي و
دست‌هاي مرموز دشمن مي‌شويد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!