جمهوری اسلامی برای جنگ پیشقدم شده؟

خبرگزاری ها مدعی
شده اند که ایران تمرین بستن تنگه هرمز را آغاز کرده است و
بعنوان تفسیر این اقدام یاد آورد شده اند که بمباران ژاپن نیز
درجریان جنگ دوم جهانی همینگونه آغاز شد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!