چنته شان خالي است اما تا دلتان بخواهد دروغ بلدند (خبر ويژه)

بزرگترين دروغ اينها اين است كه نيروهاي خارجي براي ايران دمكراسي سوغات خواهند آورد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!