چهارده میلیون خانواده «زن ذلیل» در ایران

. حالا این که ما در
یک نظام مردسالار، بیاییم از وجود زن ذلیلی بحث کنیم واقعا جای تعجب است.
آخر در یک فرهنگ مردسالار که هیچ حقی برای زنان وجود ندارد و با وجود این
همه نهادهایی که مردسالاری را تقویت می کند، چگونه می شود به ادعای این
کتاب 14 میلیون و خورده ای خانواده ی زن ذلیل وجود داشته باشد؟ یعنی طبق
نوشته این کتاب ما 17 میلیون خانواده داریم که 14 میلیون شان زن ذلیل
هستند، آخر چطور چنین چیزی در جامعه و فرهنگ مردسالار ما امکان پذیر است؟ >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!