اخطار جدی به بالگرد خارجی در رزمایش ارتش

بنا بر قوانین بین‌المللی یگان‌های کشورهای فرا‌منطقه‌ای حق ورود به منطقه تمرین رزمایش را ندارند و این یک کار غیر‌قانونی است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!