بيانيه اعضای سازمان معلمان ايران:به فضای امنيتی حاکم خاتمه دهيد

کلمه: اعضای سازمان معلمان ايران، که يکی از نهادهای صنفی معلمان ايران است در تازه‌ترين بيانيه خود از آخرين وضعيت معلمان زندانی کشور گفته‌اند و خواستار آزادی اين معلمان و اعضای دربند خود شده‌اند.

آن‌ها نوشته‌اند: ما اعضای سازمان معلمان تاسف عميق خود را از وضعيت همکاران دربندمان و همچنين بي‌توجهی وزير آموزش و پرورش، حاجی بابايی نسبت به آنان اعلام مي‌داريم عملکرد آقای حاجی بابايی به گونه‌ای بوده است که تاکنون نه نماينده معلمان در آموزش و پرورش که نماينده دولت دروزارت آموزش و پرورش تلقی شده است. اين وزير تاکنون هيچ اشاره‌ای به معلمان زندانی هم نکرده است

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!