حکومت ناتوان تر از آنست که بر جامعه ایران مسلط شود!

مشکل بنظر ما در اینجاست که برخی نمی‌توانند میان ماهیت “جامعه
ایران” با ماهیت “رژیم یا حکومت ایران” تفکیک قایل شوند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!