سه شنبه سیاه در اقتصاد جمهوری اسلامی

طی ماههای گذشته حداقل در دوبی همه از پخش روزانه میلیونها
دلار یا “درهم” بین بازرگانان یا شرکتهای ایرانی در امارات
توسط بانکهای اماراتی خبر دارند و همه میدانند که این وجوه از
محل واگذاری بخشی از فروش نفت ایران به شرکت های نفتی امارات
است و باز هم خبر دارند که ایران نفت خود را با 30 دلار کمتر
از ارزش واقعی خود در اختیار این شرکتها ( یا بعبارتی شیوخ
امارات ) قرار داده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!