استفاده از چه نام‌هایی ممنوع است؟ +جدول

اگر سر فارسی بودن یک نام میان صاحب مؤسسه و دستگاه مجری اختلاف نظری باشد‌، مرجع تشخیص، فرهنگستان است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!