ایرانیان خرکمونیست

در پستوی ایدئولوژی­­های کپک زده در ممالک محروسه؛ بجز وحوش اسلامیست سوار بر شتر مُراد و ملک الحاج­های آنها که غالباً هواداران معجون آش نذری چپول-مذهبی با اسانس ملی بازی شارلاتان علی شریعتی تشریف دارند- با ملی بازان کورش­الهی­ اشتباه نشوند- یک عدۀ دیگر هم مشغول سینه­ زنی و شلتاق میباشند.

این آخری­ها با دل نگرانی برای پلوتاریا (همان مستضعفین وحوش) و جهت مبارزه با کاپیتالیست­های “جنگ طلب” در کشورهای سرمایه­داری جول و پلاس پهن کرده و سرگرم تلنبار سرمایه میباشند. اینان ایرانیان خرکمونیست تشریف دارند*.

این داعیان دموکراسی از نوع دیکتاتوری پلوتاریا، پاهاشونو تو یه پوتین کردن که رفیق لنین، استالین، انور خوجه و دیگر رفقا، مارکس و انگلس را خوب تلمذ و درک نکردن و برای همین هم شوروی اینجوری شد، آلبانی اونجوری و اینکه چین شده پایتخت دوم کاپیتالیسم هم بخاطر آنستکه مائو از اول کارش خراب بود.

به عبارت دیگر؛ با اینکه ایران خانوم صبوراست، برای بعضی­ها یک نخود عقل سلیم هم چیز خوبی است.

از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت

عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی

تبریک

* هواداران عدالت اجتماعی با خرکمونیستها کوچکترین سنخیتی ندارند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!