تخلیه اردوگاه اشرف در عراق آغاز شد

شبکۀ تلویزیون دولتی عراق با اعلام این مطلب افزوده است که ۴۰۰ تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران پیرو توافق صورت گرفته میان حکومت بغداد و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به اردوگاهی در پایتخت منتقل شدند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!