بچه‌های آشغال‌گرد

عکاس آلمانی
را در این مکان گرفته است. اینجا به نوشته اشپیگل، بچه‌های پاپتی در میان
انبوه آت و آشغال‌ها دنبال چیز به دردبخور می‌گردند تا در بازار مال‌خرها
آب کنند. اینجا حاشیه یک حلبی‌آباد در حومه آکرا پایتخت غناست. کشوری که
زمانی “ساحل طلا” نام داشت، اما طلاهایش مال استعمارگران بود و مردمش بردگی
می‌کردند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!