تقاضای آمريکا درباره «حکمتي» رد شد

ديپلمات‌هاي سوييس که حافظ منافع آمريکا در نبود روابط ديپلماتيک با ايران
هستند، روز چهارشنبه خواستار ديدار با امير ميرزا حکمتي شدند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!