ربودن انقلاب ها ؟

بیشتر آنانکه روشنفکر نامیده میشوند در خیال خود مدینه فاضله ای را با زیبائی و آرایش تمام میسازند . سپس آنرا با صداقت و هیجان تمام تبلیغ و برای عملی شدنش هم از زندگی و حتا جان خود مایه میگذارند . و هنگامی که تحولات اجتماعی و سیاسی درست خلاف انتظار آنها از آب در میآید تازه یادشان می افتد که هزار جور دلیل یا بهانه بتراشند . میگویند مردم  فلان و بیسارند ، بیسواد و عقب مانده اند ، نا آگاهند ، خرافیند ، گول خورده اند و رایج ترین توجیح شان اینست که  یک عده ای که معلوم نیست از عالم غیب یا کره مریخ  آمده اند انقلاب مردم را دزدیده اند  . اینها میتوانند خود بگویند و خود بشنوند ولی جامعه هم راه خودش را میرود  . تا بحال میگفتند  آنچه انقلاب 57 نامیده میشود را آخوند ها دزدیدند  و حالا بعد از سی و خورده ای سال به دنبال کف کردن هیجانات در شورشهای خاور میانه  میگویند انقلاب مصر و لیبی و تونس هم دارد ربوده میشود . عزیزان روشنفکر و ترقی خواه مشکل شما اینست که مردم واقعی را همانطور که هستند نمیشناسید و به همین سبب هر روز نسخه تازه ای میپیچید . این نسخه ها یا الگوهای ارائه شده شما  به حال ملت اثر نمیکند که هیچ ، خود شما را هم بیمار میکند .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!