عربستان آماده افزایش تولید نفت خود

چین نیز در این شرایط خواستار کاهش قیمت نفت صادراتی ایران شده است . 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!