لغو ویزای دانشجویی فاطمه کامکار و موافقت مجدد با آن

جامعه ایرانی-کانادایی و چالش ها در حوزه مهاجرت و پناهندگی

خوشبختانه، داستان فاطمه با پوشش خبری درست و به موقع سرانجام خوبی یافت. ولی همه مانند فاطمه چنین اقبالی را ندارند.

چند روز پیش از طریق دفترهفته نامه با خبرشدیم که فاطمه خانم دیگری که با پسرجوانش که به گفته مادر مورد ضرب و شتم نژاد پرستان آلمانی قرار گرفته بود و به همین دلیل به کانادا آمده و پناهنده شده بودند، حکم اخراجش را بعد از 4 سال اقامت در کانادا دریافت کرده بود.

او نا امیدانه به دنبال چاره می گشت. یک رسانه قومی با امکانات حداقل، در مدت دو هفته چگونه می تواند افکار عمومی غیر ایرانی ها را بسیج کند تا وزیر بر اثر فشارسیاسی افکار عمومی کانادا، به صدور حکم اقامت انساندوستانه مبادرت کند.  

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!