ما جاسوس نیستیم

اجزای موفقیت آمیز نمایش ” ما جاسوس نیستیم ” آخرین نمایش منصور تأیید هنرمند ساکن کالیفرنیا همچنان ادامه دارد ، نمایشی درباره مشکلات بهاییان ایرانی در جمهوری اسلامی ، گزارشی از اجرای این نمایش در شهر ارواین در اورنج کانتی کالیفرنیا.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!