مانور جنگی تنگه هرمز سودش به جیب امریکا رفت

جمع این معامله تسلیحاتی
30 میلیارد دلار برآورد شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!