دیدارمیرحسین موسوی با فرزندان در سایۀ حضور مامورین امنیتی

چمران نیوز: میرحسین موسوی به همراه همسرش زهرا رهنورد با فرزندان خود دیدار کرد.

به گزارش چمران نیوز، شنبه گذشته فرزندان میر حسین موسوی با پدر و مادرشان دیدار و ساعتی را با آنها به گفتگو نشستند. این دیدار که در سایه ی حضور مامورین امنیتی صورت گرفته بود، سبب شد تا فرزندان میرحسین موسوی با دیدن والدین خود خاطرشان تا حدودی نسبت به سلامت پدر و مادرشان آسوده شود. در این دیدار دختران میرحسین به همراه همسران شان در منزل پدری حضور یافته بودند.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی که بیش از ده ماه از حصر خانگی آنها میگذرد، همچنان تحت تدابیر شدید امنیتی نگهداری می شوند، و از هرگونه ارتباطی نیز طی این مدت محروم بوده اند. رهبران در حصر جنبش سبز طی دوران حصر خانگی شان تنها چند نوبت آن هم تحت تدابیر ویژه امنیتی با فرزندان خود دیدار هایی کوتاه را داشته اند که حتی در این ملاقات ها نیز گفتگویی بین آنها نیز کنترل شده و در چارچوب مشخص شده از سوی … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!