نفرت کور و دمو کراسی

اگر مفهوم ساده دموکراسی ،، حکومت قاطبه مردم است،، مفهوم پیچیده تر آن از پس دریافت‌های شعور مدارانه و رفتار‌های عاقلانه و رویکرد‌های عملی‌ و واقع گرایانه حاصل خواهد شد. جامعه‌ای که دموکراسی را از راههای عملی و واقع گرایانه جستجو نکند، هرگز به آن نخواهد رسید.

خشم و نفرت برخی از ما‌ها نسبت به رضا پهلوی بیانگر چیست؟

آیا این خشم کور بیانگر بینش عمیق و دریافت منطقی ما از وضعیت و شرائط فرهنگی سیاسی و جامعه شناختی‌ ماست یا اینکه بدون تعارف بیانگر نقصی پیچیده و نگران کننده در ساختار نچندان پایدار جامعه شناسی‌ ماست؟

من بعنوان یک ایرانی‌ فقط و فقط طرفدار افکار دمکراتیکی هستم که ملّت شایسته اما غافل ایران را بسوی حکومت مطلق قانون و مساوات رهنمون میشوند. و در اینجا به هیچ وجه قصد طرفداری کور و متعصبانه از رضا پهلوی و یا هیچ شخص خاص دیگری را ندارم. آنچه که برای من و هر ایرانی‌ اهل منطق مورد سوال است، اینستکه چرا چهره‌های مثل رضا پهلوی که به هر حال تکه پاره‌های از تاریخ سیاسی اجتماعی ما را تشکیل میدهند، باید به این شیوه کاملا غیر دمکراتیک مورد نفرت کور ما مردم قرار بگیرند؟

صد البته سوالاتی در این مورد وجود دارند که جوابهای منطقی و قابل قبولی را طلب میکنند و نه‌ سفسطه بازی و مغلطه بازیهای بعضا جانبدارانه را که نه‌ تنها راه بجائی نخواهند برد بلکه بیشتر و بیشتر ما را در هزار توی پیچیده گی‌‌های اجتماعی امان گرفتار خواهند کرد.

۱- آیا رضا پهلوی ایرانی‌ هست یا نه‌؟ اگر بله، کدام جامعه روشن و با شعور و آگاه به اصول دموکراسی افرادش را به جرمهای واهی و اثبات نشده ترد میکند؟ آیا رضا پهلوی هم حق این را دارد که مثل هر ایرانی‌ دیگری سنگ عدالت خواهی و آزادی برای وطنش را به سینه بزند یا نه‌؟ کدام بینش دمکراتیک و مبتنی بّر مساوات میتواند این حق را از او بگیرد؟

۲-آیا رضا پهلوی مجرم است؟

۳-اگر جواب سوال ۲ مثبت است، پس چرا تا حالا هیچ کدام از ما گنده گویان بی‌ مسئولیت به صرافت جمع آوری اسناد مجرمیت او نیفتاده ایم؟کجاست سند قاطع‌ای که ترد رضا پهلوی را از عرصهٔ سیاسی اجتماعی ایران توجیه میکند؟

در اینکه ما نخبه کش و رجاله پروریم شکی نیست! در اینکه ما سیاوش کش و ضحاک پروریم حرفی نیست! بگذار یادمان باشد که رضا پهلوی پاره‌ای از خاطرات تلخ و شیرین ما مردم است.بگذار یادمان باشد که این تکه از خاطرات ما ذاتاً آدم بدی نیست و چنین آدمی‌ را میشود براحتی از حیطه نفرت کور خویش بیرون راند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!