ایرانیان نفهم

در آخرین “انتخابات” نظام پر برکت که منجر به قتل، جرح، تجاوز جنسی، اسارت و فرار هزاران نفر دیگر شد؛ هواداران مشارکت در “انتخابات” الم شنگه­ای علیه مبلغین تحریم در آوردند.

استدلال این بود که تنها راه برونرفت “صلح آمیز” از بختک حاکمیت اسلام ناب محمدی، “انتخاب” خود اسلامیستهای اکنون “اصلاح طلب” شده است و هر که غیر از این گوید یا جنگ طلب است یا وضعیت ایران را نمیفهمد.

استدلال طرف مقابل هم این بود که؛ رژیم دینی است، نمیشود که اصلاح پذیر شود، جنگ طلب است و هر روز هم هارتر؛ شرکت در بازیهای “انتخابات” چیزی جز مشروعیت بخشیدن به رژیم در بر ندارد.

از آن گذشته؛ همدست­های جانیان که حالا “اصلاح طلب” شده به روشنی میگویند خواهان بازگشت به “دوران طلایی امام خمینی” هستند. آنزمان گرچه برای آنان “طلایی” برای ایران و ایرانی جز تباهی و قتل عام چیزی نداشته.

اکنون دوباره زمان “انتخابات” نزدیک شده، ولی فعلاً حرفی از جنگ طلب و/ یا نفهم بودن مخالفان شرکت در آن بازی مشروعیت بخش زده نشده.

گرچه؛ این روزها بسیاری از هواداران “اصلاح طلبان” مشغول نوشتن آه و ناله نامه و بعضاً موعظه و نصیحت خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر هستند و یحتمل پس از فراغت از آن به تشویق به شرکت در “انتخابات” خواهند پرداخت.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!