خدمات رضا شاه

فردا هفدهم دی ماه، سالروز کشف حجاب در ایران است. ٧٦ سال پیش در چنین روزی رضا شاه پهلوی در جشن فارغ التحصیلی دختران در دانشسرای مقدماتی بصورت رسمی در مورد فرمان کشف حجاب سخنانی بیان کرد.

گرچه مال دوستی مفرط و با معیار امروزی، دیکتاتوری، هرآنچه خوش خیم او توجیه ناپذیر میباشد؛ فهرست اقدامات مفیدش برای ایران و ایرانی بسیار بلند بالاست و حتی کینه­جو ترین مخالفانش نمیتوانند آنها را انکار کنند.

یکی از بیشمار خدمات او همین کشف حجاب و رهایی زنان ایرانی از قید لحاف-پیچ اسلامی بود، ولی چون بدون زمینه سازی و از طریق حکم میکنم انجام شد؛ شش سال بعد در شهریور ١٣٢۰ که پس از استعفا از ایران رفت ( بُرده شد) حجاب بازگشت.

اکنون پس از تجربه حجاب اجباری اعمال شده در سی و دو سال گذشته، به نظر میرسد که ناخواسته، زمینه سازی برای کشف حجاب توسط حضرات اسلامیست انجام گرفته و با سرنگونی نظام پربرکت، آفت و بلای حجاب اجباری که نماد زن ستیزی اسلامیون است از ایرانزمین ریشه کن خواهد شد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!