ایرانیان و طرد اسلام

این روزها بازار نامه­های سرگشاده نگاشتن به خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر سکه است. یکی آه و ناله میکند که ای “رهبر فرزانه” بیا و ببین بنام تو چه کارها که نمیکنند و دیگری توپ و تشر و هشدار.

نامه نگاران در ایران بعضاً با جانشان بازی میکنند و آنانی هم که در خارج تشریف دارند با الفاظ.

البته وجه مشترک در بسیاری از این انشاء­ها همان دلنگرانی برای آبروی “اسلام عزیز” است و ضربه­هایی که از خدایگان خورده.

سئوال:

آیا گفتار و کردار دیگر رهبران نظام پربرکت به اعتلای “اسلام عزیز” کمک کرده؟

کدام کار رهبران ریز و درشت نظام پربرکت غیر اسلامی بوده؟

آیا دین و آیینی وجود دارد که در جایگاه قدرت “رحمانی” رفتار کرده باشد؟

آیا زمان آن نرسیده که بن مایۀ همۀ نامه­های سرگشاده طرد اسلام از قدرت باشد؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!