زندگی

با سه کلام خلاصه میشود زندگی

تنفر , مرگ و بی حوصلگی

آنرا زندگی کن بی انتظار

عشقی , نه تقدیر ی نه ایثار

انجام ده تکالیفت و اجبار

ثروت غم و اندوه با افتخار

هیچ کس نمیداند که یک روز

گریه کردی عشق را با سوز

هیچ کس نمیداند که شبی

اضطراب بردت به نابودی

اورنگ

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!