هم جنگ و هم صلح تا انتخابات ادامه خواهد داشت

هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که رجز خوانی های نظامی فرماندهان
سپاه و فرمانده کل ارتش، از موضع قدرت نظامی باش

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!