پاسخ عملي ايران به تهديدهاي غرب آغاز غني سازي اورانيوم در تأسيسات فردو

ايران براي تامين سوخت راكتور
تهران كه راديو ايزوتوپ هاي لازم براي حدود 800هزار بيمار سرطاني را تامين
مي كند به غني سازي تا سطح 20 درصد نياز دارد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!