اظهارات جنجالی مجری سابق تلویزیون

75 یا 80 درصد کارمندان صدا و سیما به موسوی رای دادند که واقعا هم
اینگونه است و این نشانه است نه دلیل ، کسانی که بدنه صدا و سیما را تشکیل
می دهند غالبا بدنه روشنفکر زده بالا شهر نشین هستند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!