ایرانی بُکُش تا کامروا باشی

از همان روز اول که اسلامیون؛ منجمله کارگزاران آنان که غالباً هواداران شارلاتان علی شریعتی بوده که بعداً “اصلاح طلب” شده و غیره، بر سر کار آمدند، ایرانی کشته اند و سی و سه سال است که میکشند و تا روزی هم که از قدرت اخراج گردند خواهند کشت.

به عبارت دیگر؛ سیاست کاربردی حکومت پربرکت ناب محمدی برای تداوم قدرت: ایرانی بکُش تا کامروا باشی.

سئوال:

آیا تعالی ایران وابسته به سلامت روحی و جسمی ایرانیان نیست؟

آیا جز تلاش بی امان برای سرنگونی نظام پربرکت اسلامی ایرانی کُش، هیچ کار دیگری ارجحیت دارد؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!