به آستانه تحولات بزرگ در ایران نزدیک می شویم

در این مرحله، وظیفه جنبش چپ، علاوه بر تلاش جهت گسترش آگاهی مردم علیه
سیاست جنگی حاکم، طرح عام ترین شعارهای عدالتخواهی و سوسیالیستی در جامعه
است. هر نوع تردید و بهانه ای را که درگذشته وجود داشته باید کنار نهاد و
با شهامت کامل از سوسیالیسم و ایده های سوسیالیستی در جامعه دفاع کرد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!