سردار وحیدی: ناو انگلیسی اهمیتی ندارد

وی با تاكید بر اینكه خوب بودن این كار ناو آمریكایی را رد نمی كنیم،
خاطرنشان كرد: با این وجود این موضوع دلیلی برای حضور نیروهای غربی در
منطقه خلیج فارس نیست.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!