ماله کشان تنگۀ هرمز

حالا که دیگر نمیشود جنگ طلبی نظام پربرکت را انکار کرد؛ همانهایی که تا چندی پیش بر صلحجو و واقعیت گرا بودن اسلامیون تأکید داشتند؛ از جمله میفرمایند:

این حرفهای جنگ طلبانه بستن تنگۀ هرمز، مصرف داخلی دارد.

جنگ به حمایت مردم از رژیم منتهی خواهد شد.

در صورت وقوع جنگ؛ سالها و دهه­ها بطول خواهد انجامید.

سپاه پاسداران و بسیجی­ها استادان جنگهای نامتقارن هستند.

به عبارت دیگر؛ در صورت موفقیت رژیم در تحمیل جنگ، مردمی که برای “مصرف داخلی” حرفهای جنگ طلبانه به خورد آنها داده میشود، با وجود عدم رضایت از رژیم و بیزاری از جنگ دیگری، پشت نظام پربرکت را در فاجعه­ای که خودش بانی آن بوده­ برای دهه­ها خواهند گرفت.

پیدا کنید ماله کشان صلحجوی تنگۀ هرمز را !

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!