وقتی جنایتکاران آلزایمر می‌گیرند

دادگاه سران خمر سرخ که هم اینک در پنوم پن پایتخت کامبوج
جریان دارد، زخمهای کهنه را باز کرده است. سی سال از حکومت وحشت خمرها در
سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ می‌گذرد. اما هنوز هیچ چیز فراموش نشده، هر چند که
سران دستگیر شده خمر در دادگاه خود را به فراموشی زده‌اند و چیزی یادشان
نمی‌آید.   >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!