سنگ زدن به یوتیوب در نمایشگاه رسانه های دیجیتال به عنوان شیطان

هر دم از این باغ بری می‌رسد
تازه تر از تازه تری می‌رسد

دیگه لازم نیست به حج بری سنگ پرت کنی‌ به حجر الاسود!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!