من احمق بودم خودم نمی دانستم

وقتی خواهرم بدنیا آمد متوجه شدم که متاسفانه او هم احمق است

بعد از چند سالی مادرم برادری برای ما بدنیا آورد که او هم احمق از آب در آمد

نمیدانم چطور متوجه شدم که مادرم  مثل خواهرم و پدرم مثل من احمق بودند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!