نظام اسلامی در شرایط شعب ابی‌طالب نیست

ی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی گفته‌های محمود بهمنی٬ رئیس کل بانک
مرکزی مبنی بر اینکه ایران «دو سال در شعب ابی‌طالب گرفتار» خواهد بود را
رد کرد.

محمود بهمنی٬
رئیس کل بانک مرکزی ۳۰ آذر ماه امسال گفته بود: «باید جامعه را به نحوی
اداره کنیم که بتوانیم دو سال خود را حفظ کنیم٬ گویا در شعب ابی‌طالب
گرفتار شده‌ایم.»

به گزارش خبرگزاری‌ها٬
آقای خامنه‌ای روز دوشنبه (۱۹ دی) با گذشت حدود دو ماه از اعلام نگرانی
رئیس بانک مرکزی ادعا کرده است: «نظام جمهوری اسلامی امروز نه تنها در
شرایط شعب ابی‌طالب نیست بلکه در شرایط بدر و خیبر قرار دارد.»

براساس روایات تاری… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!