چماقداران ایران

ترجیعبند اتهامات کلیشه­ای علیه فعالین و مخالفان سیاسی داخلی و خارجی است.

مجازاتش مرگ است؛ معمولاً بعد از تحمل مدت مدیدی حبس و شکنجه­های روحی و جسمانی. آنهاییکه دور از دسترس، تهدید میشوند و گه گاه ترور.

رد خور ندارد؛ با هر که باد اسلام در شکم دارد، با ایمان قلبی اشتباه نشود، وارد بحث سیاسی که بشوید؛ هر آنجا که کم می آورد، که معمولاً هم برای اثبات دروغ های تاریخی و تئوریهای آب­دوغ خیاریشان کم می آورند؛ فوراً “ضدیت با اسلام” را پیش میکشد.

اگر دقت کنید عمله­های ظلم نظام پربرکت، “اصلاح طلب” و غیره، در هر گفتگو و اظهار نظری به “مسلمان بودن” خود اشاره میکنند. یعنی اینکه؛ چماق تکفیر دارم و بهتر است با زبان خوش تمکین کنی.

سئوال:

آیا تاریخ مصرف چماق تکفیر به سر نیامده؟

آیا استفاده کنندگان از استدلال چوبین “ضدیت با اسلام” چماقدار نمیباشند؟

آیا میشود سی و سه سال جنایت کرد و توقع داشت که قربانیان ساکت بمانند؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!