تاسف وزیر خارجه بریتانیا از غنی سازی تحریک آمیز ایران

در خصوص آغاز غنی سازی اورانیوم در مجموعه قم وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ گفت:

«من از تصمیم ایران برای آغاز عملیات غنی سازی در مجموعه‌ی قم خود عمیقا متاسف هستم. در زمانی که جامعه بین المللی از ایران می‌خواهد از صلح آمیز بودن برنامه‌ی هسته‌ای خود اطمینان دهد این اقدامی تحریک آمیز است که هر چه بیشتر ادعای ایران که برنامه‌ی هسته‌ای این کشور تماما غیر نظامی است را زیر سوال می‌برد.

ایران تنها پس از آشکار شدن مجموعه قم وجود آن را تایید کرد. ابعاد، مکان و ماهیت مخفی آن به شدت اهداف نهایی آن را سوال برانگیز می کنند.ایران نمی‌تواند هیچ استدلال قابل باوری برای تولید چنین حجمی از اورانیم بیست درصد غنی شده ارائه دهد. ادعای ایران مبنی بر غنی سازی برای راکتور تحقیقاتی تهران در بررسی‌های جدی شکننده است. هم اکنون نیز ایران برای بیش از پنج سال فعالیت این راکتور اورانیم غنی دارد در حالی که حتا … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!