ترور شخصيت جمعی۵۰۰۰ انسان سینماگر

تهمينه ميلانی: تهديد به بسته شدن يا بستن خانه ی ۵۰۰۰ انسان در واقع نوعی ترور شخصيت جمعی است

به گزارش پارس توريسم ،متن کامل اين يادداشت به شرح زير است :

هنرمندان می خواهند مسئول سرنوشت خودشان باشند.

خانه سينما خانه همه ی سينماگران ايران است. کافی است ايرانی باشيد و سينماگر ، تاسهم کوچکی از خانه يی که وسعت کمی دارد و مسائل و مشکلات بيشمار، داشته باشيد. خانه ای پر از انسانهايی از طبقات اجتماعي، اقتصادی و فکری متفاوت.

بيش از پنج هزار انسان تنها همين يک خانه را دارند تا مسائل و مشکلات معيشتي، درماني، شغلی و … خود را در آن مطرح کنند. گرچه غالبا هم دست خالی بر می گردند ، اما خب ! خانه ی اميد آنهاست .و ناگهان با يک امضا تهديد به بی خانمانی می شوند. طبعا سوالی که مطرح می شود اينست ، چرا؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!