اعلام شرایط جنگی از سوی خامنه ای در قم

این بخش از سخنرانی علی خامنه ای را نیز بصورت مستقل در همین شماره پیک نت میخوانید.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!