قصد مخالفان حکومت ایران به اتحاد


یک گروه از مخالفان حکومت ایران اعلام کردند که قصد دارندد تا ماه مارس، یک شوراي ملي از طیف هاي گسترده داخل ایران بوجود بیاورند که جایگزین معبتر دولت فعلي ایران باشد.

کنگره دموکراسي خواهان سبز که در آوریل سال 2010 تشکیل شد، مي گوید که سال گذشته با گروه هاي مختلفي از جمهوریخواهان و سلطنت طلبان گرفته تا اقلیت هاي قومي ایران چون آذري ها، بلوچ ها و عرب ها گفتگو کرده تا همه را در کنار هم جمع کند.

رضا پیرزاده، دبیر شورا در پاریس که طرفدار دموکراسي سکولار است، گفت: “بعد از اعتراض هاي مردمي در سال 2009، بسیاري از تابو ها شکسته شد و ایجاد فضاي گفتگو بین گروه هاي مختلف اپوزیسیون، آسان تر شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!