ایران متعلق به کسانی است که از آن دفاع می کنند

 امروزآن هایی که می کوشند “هفت در خانه” را بر روی دشمنان استقلال و هویت تاریخی وجغرافیایی میهنمان گشوده نگاه دارند، یعنی هواداران”دخالت های بشر دوستانه!”، با آن هایی که با”اما” و”اگر”، دریچه ای را برای تجاوزگران باز می گذارند و می گویند: در صورت حمله خارجی، اگر از کشور دفاع کنیم ، به ج.ا کمک کرده ایم واحتمالا دوست دارند کناری بنشینند واز صحنه های “اکشن” بمباران شهرهایمان لذت برند، هردو گروه ، اگر ایران ما باقی ماند، جز داغ ننگ بر پیشانی نخواهند داشت. گروه اول با شیادی و سعی در ایجاد شبهه در معانی واژه هایی چون “استقلال”، دعوت به آن می کند که: “یوغ طلایی آمریکای عزیز” را به گردن بیاندازیم تا مطابق قرائت مدرن از معنی “استقلال”، همچون کشورهای اروپای شرقی، هروقت ابرقدرت اراده کرد، بتواند جوانانمان را به مسلخ عراق وافغانستان بفرستد ، یا بر علیه رقبایش، سامانه… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!