بحران ارز در ایران، تهدید جدی برای سلامت روحی جامعه ایرانی – کانادایی

یکی از تفاوتهای جدی زندگی در کانادا و در ایران در حوزه اقتصادی است که تاثیر روزانه بر زندگی تک تک اعضای جامعه ایرانی دارد.
در کانادا بدلیل اقتصاد برنامه ریزی شده با اینکه از اقتصاد آزاد تبعیت می کند ولی می توان با یک برنامه ریزی حساب شده در هر سطحی از در امد اقتصادی ، بازنشستگی ای از پائین ترین سطح در حد حقوق 500 دلاری و حدود 600 دلاری شهروندی ارشد تا زندگی رویایی در سطح تبلیغات رنگین شرکتهای بیمه را داشت…

عدم امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندان و نداشتن آینده روشن تفاوت عمده دیگری است که نتیجه آن مهاجرت هزاران خانواده ایرانی به دیگر کشورها منجمله کانادا ست .

درصدی از این مهاجران (و برخی از بازنشستگان ) زندگیشان بر اساس دلاری که ازایران برای آنها فرستاده می شود، بوده است. خانم بازنشسته ای که استاد دانشگاه بوده است می گوید حقوق بازنشستگی اش تا دو ماه پیش معادل 500 دلار کانادا می شده، ولی این ماه با کاهش 30-40 درصد… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!