برای نابودی ایران همه دست به دست هم داده اند

حاکمیت اجازه نمی دهد آنها بدانند چگونه توسط حکومتی
خودکامه به رهبری علی خامنه ای به ورطه نابودی برده می شوند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!