ترور کار اسرائیله

در سی و سه سال گذشته ترور در راستای ایجاد جو رعب و وحشت با نظام پربرکت مسلمین عجین و بنا بر مدارک متقن از ابزار روزمرۀ آنان است.

مطلب قابل توجه دو رویی اسلامیستها/یهود ستیزان هار و چپولان همفکر دست آموز آنان میباشد.

برای نمونه؛ به محض پخش خبر ترور اخیر که به گفتۀ مقامات رژیم قربانی یک “دانشمند هسته ای ” بسیجی بوده؛ در کنار کاراگاه های تفننی که به گمانه زنی میپردازند، ثلاثۀ خبیثه هم آوا با دستگاه تبلیغاتی رژیم، کار را کار “اسرائیل و آمریکا” اعلام کردند.

ولی در مورد ترور و قتل عام هزاران ایرانی توسط نظام پربرکت مسلمین در سال ٦٧ و مسئولیت نخست وزیر وقت و یا بیشمار ترورهای دیگر در داخل و خارج توسط رژیم، معیار اثبات مجرمیت تغییر میکند.

توطئه کشف شده اخیر برای قتل عام عده بسیاری در رستورانی در واشنگتن و چندین سفارتخانه بهترین شاهد این مدعا میباشد. همین نازنینان هزار و یک تئوری میبافند که چرا میر حسین موسوی از اتهام همدستی در قتل عام سال ٦٧ مبری و همۀ اسناد و مدارک و حتی مکالمات ضبط شدۀ توطئه اخیر ترور توسط سپاه قدس ساختگی است.

آیا این دو رویی و سالوس نمیباشد؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!