صلواتی جانی

شباهت های نظام پربرکت مسلمین به نظام نازی ها منحصر به یکی و دوتا نیست.

رهبر خدای گونه، بسیجی هار مانند پیرهن قهوه ای؛ یهود ستیزی، تلاش برای “مدیریت جهان”، جنگ طلبی، زن ستیزی، ضدیت با آزادی اندیشه و هنر و کتاب و … حتی شباهت قضات.

ابوالقاسم صلواتی؛ اگر نام واقعی او همین باشد، یکی از پرکارترین قضات است. حاج آقا صلواتی رئیس شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب است و تا دلتان بخواهد در صادر کردن احکام شدید دست و دلباز، دلبستگی خاصی هم به صدور حکم اعدام دارد.

از آخرین آنها یکی حکم اعدام برای یک که رفته بود ایران مادر بزرگهایش را ببیند میباشد و دیگری، ٦ سال حبس برای محسن آرمین که از جناح شکست خورده در نزاع بین مسلمین بر سر قدرت و ثروت است.

دادگاه انقلاب عین دادگاه مردمی نازی ها میماند و این حاج آقا صلواتی هم عین قاضی رولند فریزلر.

بساط نظام نازی ها با جنگ برچیده شد و قاضی فریزلر جانی هم در حال محاکمه بمب از هواپیما آمد خورد تو سرش؛ ایکاش بساط نظام پربرکت مسلمین و حاج آقا صلواتی جانی طور دیگری جمع شود.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!