یادش بخیر وقتی که پرتقال ها هسته داشت

یادش بخیر وقتی که پرتقال ها هسته داشت
تف میکردیم هسته ها رو تو هوا
صاف میخوردن تو سرمون
میخندیدیم از ته قلب
بیخیال از فردا
کی خبر از دل خسته داشت

یادش بخیر وقتی که آب تو بطری پلاستیکی نبود
ازتوی  شلنگ گوشه حیاط در میومد
گاهی سرد بود و بیشتر گرم
کوزه سفالیمون هم قدیمی بود
میگذاشتیمش سر سفره شام
ولی تو گردنش یک دسته داشت

یادش بخیروقتی که فصل گوجه و خیار فقط تابستون بود
کی میدونست مکزیک و شیلی کجاست
میوه و سبزی فقط از سبزه میدون میومد
کی خبر ازغذای یخزده ی تو بسته داشت
خورشت خوب مادرم تو آشپز خونه  
روی اجاق جوشش آهسته داشت

یادش بخیر وقتی که دوستی و محبت از ته دل بود
با هم از مدرسه دست بدست میومدیم خونه
برگهای خشک زیر درخت ها رو له میکردیم
آلو و گوجه میکندیم از درخت باغ سر کوچه
کجا نگران پول بودیم
کی غم و غصه ی چک و سفته داشت

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!